Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin

Posted by Admin on in Công nghệ thông tin 5251

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ thông tin

Tên nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm

Đối tượng tuyển sinh:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif  Tốt nghiệp THPT học 3 năm

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif  Học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH không cùng ngành học 1 năm

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

Kỹ năng:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Cài đặt – bảo trì máy tính;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Vận hành quy trình an toàn – bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Lập kế hoạch kiểm tra – bảo trì – nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 Chính trị, đạo đức:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Hiểu biết về lịch sử phát triển, tầm quan trọng của ngành Công nghệ thông tin trên thế giới và tại Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

 Thể chất và quốc phòng:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên an toàn – bảo mật thông tin;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng – An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tin học văn phòng

7

Cơ sở dữ liệu

2

Bảng tính Excel

8

Lắp ráp và bảo trì máy tính

3

Cấu trúc máy tính

9

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

4

Mạng máy tính

10

Kế toán đại cương

5

Lập trình cơ bản

11

Kỹ năng làm việc nhóm

6

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

   

Các môn học chuyên môn nghề

1

Tiếng Anh chuyên ngành

8

Thiết kế và quản trị website

2

Hệ điều hành Windows Server

9

An toàn và bảo mật thông tin

3

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

10

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

4

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

11

Đồ họa ứng dụng

5

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2

12

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

6

Lập trình Windows 1 (VB.NET)

13

Xây dựng website thương mại

7

Lập trình Windows 2 (ADO.Net)

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Ngôn ngữ Java

12

Xử lý ảnh với Corel Draw

2

Lập trình Windows 3 (C#.Net)

13

Thiết kế đồ họa 3D

3

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin

14

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự

4

Thiết kế đa phương tiện

15

Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn.

5

Hệ điều hành Linux

16

Xây dựng phần mềm chấm công

6

Thiết kế ứng dụng với ASP.NET

17

Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến

7

Excel  nâng cao

18

Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa

8

Kế toán máy

19

Xây dựng phần mềm kế toán máy

9

Lập trình Web

20

Xây dựng chương trình quản lý thư viện

10

Lập trình mạng

21

Thiết kế diễn đàn trực tuyến Vbulletin

11

Thiết kế hoạt hình với Flash

   

Học phí: Xem chi tiết tại đây

Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trụ sở chính: Đường Văn Tiến Dũng, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
 Văn phòng: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0243.7800.225
Hotlline: 0243.7800.225

Email: hateco.edu@gmail.com

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ thông tin

Tên nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm

Đối tượng tuyển sinh:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif  Tốt nghiệp THPT học 3 năm

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif  Học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH không cùng ngành học 1 năm

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

Kỹ năng:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Cài đặt – bảo trì máy tính;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Vận hành quy trình an toàn – bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Lập kế hoạch kiểm tra – bảo trì – nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 Chính trị, đạo đức:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Hiểu biết về lịch sử phát triển, tầm quan trọng của ngành Công nghệ thông tin trên thế giới và tại Việt Nam;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

 Thể chất và quốc phòng:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên an toàn – bảo mật thông tin;

https://www.hacotab.edu.vn/Portals/27589/Haco/iconNew.gif Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng – An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tin học văn phòng

7

Cơ sở dữ liệu

2

Bảng tính Excel

8

Lắp ráp và bảo trì máy tính

3

Cấu trúc máy tính

9

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

4

Mạng máy tính

10

Kế toán đại cương

5

Lập trình cơ bản

11

Kỹ năng làm việc nhóm

6

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

   

Các môn học chuyên môn nghề

1

Tiếng Anh chuyên ngành

8

Thiết kế và quản trị website

2

Hệ điều hành Windows Server

9

An toàn và bảo mật thông tin

3

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

10

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

4

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

11

Đồ họa ứng dụng

5

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2

12

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

6

Lập trình Windows 1 (VB.NET)

13

Xây dựng website thương mại

7

Lập trình Windows 2 (ADO.Net)

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Ngôn ngữ Java

12

Xử lý ảnh với Corel Draw

2

Lập trình Windows 3 (C#.Net)

13

Thiết kế đồ họa 3D

3

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin

14

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự

4

Thiết kế đa phương tiện

15

Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn.

5

Hệ điều hành Linux

16

Xây dựng phần mềm chấm công

6

Thiết kế ứng dụng với ASP.NET

17

Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến

7

Excel  nâng cao

18

Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa

8

Kế toán máy

19

Xây dựng phần mềm kế toán máy

9

Lập trình Web

20

Xây dựng chương trình quản lý thư viện

10

Lập trình mạng

21

Thiết kế diễn đàn trực tuyến Vbulletin

11

Thiết kế hoạt hình với Flash

   

Học phí: Xem chi tiết tại đây

Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trụ sở chính: Đường Văn Tiến Dũng, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
 Văn phòng: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0243.7800.225

Email: hateco.edu@gmail.com