Thông báo Hoạt động nhà trường

Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trong nhà trường

Posted by Admin on in Hoạt động nhà trường 4061

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Số:     152    /CV-KTCNHN

V/v tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28  tháng 4 năm 2021

  Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường

          Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các nước láng giềng với nước ta. Ở trong nước, tuy đã kiểm soát tốt dịch bệnh song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn ở mức cao. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo hoạt động của Nhà trường và ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, trong Nhà trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đề nghị toàn thể các Phòng, Khoa, Trung tâm, cán bộ giảng viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

       1. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, Bộ lao động Thương binh & Xã hội và Quận ủy, UBND Quận Bắc Từ Liêm về công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

       2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm tác yêu cầu "5K"  Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt trước, trong, sau dịp Lễ 30/4 và 1/5 và các hoạt động của Nhà trường.

         3. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện phải có kế hoạch báo cáo Ban giám hiệu để quyết định các hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

        4. Văn phòng Trường, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên căn cứ chắc năng, nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, kiểm tra đôn đốc, báo cáo kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         5. Các Phòng, Khoa, Trung tâm chuẩn bị sẵn phương án cho sinh viên học Online khi có chỉ đạo của Nhà trường nếu tình hình dịch bệnh diễn biến xấu xảy ra trong thành phố và khu vực.

        6. Văn phòng Trường chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, hóa chất… để đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường; phối hợp với cơ quan y tế địa phương và Thành phố thực hiện tốt việc khám, xét nghiệm, cách ly các đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ, các đối tượng có yếu tố dịch tễ với dịch bệnh Covid-19; phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm kiểm tra đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đã nâng mức cảnh báo ở mức cao, để thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hiệu trưởng đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- BGH: để b/c;
- Phòng, Khoa, Trung tâm: để t/h;
- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Trang : 1 2 [>] [>>]