Thông báo Hoạt động nhà trường

THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN ĐI HỌC TRỞ LẠI

Posted by Admin on in Hoạt động nhà trường 4196

          BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
                       Số 25 /TB-KTCNHN

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                           Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại

       Căn cứ vào công văn số 1006/SLĐTBXH-DN ngày 01/03/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.
        Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo đến học sinh, sinh viên, lịch đi học trở lại như sau:
        1. Cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 08/03/2021
Đối với các em học sinh, sinh viên ở vùng dịch đang dãn cách xã hội thì tạm thời cho nghỉ đến khi có thông báo mới.
       2. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại Phòng chuyên môn, Khoa, Ban, Trung tâm đào tạo trước và trong thời gian cho học sinh, sinh viên quay trở lại học.
      3. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt đến học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và người lao động tại đơn vị nghiêm tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; không lơ là, chủ quan, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan tại đơn vị và trên địa bàn.
       4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Trường khi có diễn biến bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid - 19 tại các Phòng chuyên môn, Khoa, Ban, Trung tâm đào tạo.
       Trên đây là Thông báo về việc cho Học sinh - Sinh viên đi học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Đề nghị các Phòng chuyên môn, Khoa, Ban, Trung tâm đào tạo và học sinh, sinh viên triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                          K.T HIỆU TRƯỜNG
- BGH: để b/c;                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Phòng, Khoa, Trung tâm: để t/h;
- Lưu VT;

 

                                                                                                                                             Nguyễn Mạnh Hà

Trang : [<] 1 2